...
فرصت شغلی

در شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان(پتروهانیک)، بر اساس نیاز سازمان، فرصت جذب و استخدام افراد جدید وجود دارد و ما همواره برای دستیابی به اهدافمان به همراهی افراد با استعداد نیاز داریم. فرصت‌های شغلی ما در صفحه فرم استخدام قابل مشاهده است.

فرم استخدام

  نام و نام خانوادگی(اجباری)
  تحصیلات شما
  ایمیل شما
  شماره همراه (اجباری)
  ارسال رزومه
  Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.